×

Ratafia Pujol de Bardinet SA

Tradicional licor obtingut macerant nous verdes i plantes aromàtiques en aiguardents selectes. Després de filtrar, s’envelleix en botes de roure fins el punt exacte de maduresa.

×

Ratafia Montserrat de Agricola Regional SA

Tradicional licor obtingut macerant nous verdes i plantes aromàtiques en aiguardents selectes, seguint la mateixa fórmula original basada en al riquesa botànica del entorn del monestir.


RATAFIA CATALANA AMB QUALITAT GARANTIDA

El Consell Regulador

Història

és una corporació de dret públic la qual te atribuïda la gestió de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Ratafia Catalana, sota la tutela de la Generalitat de Catalunya, Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General d‘Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. L‘integren les persones físiques o jurídiques situades a Catalunya elaboradores, i representants del Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Els seus orígens daten de l‘any 1985, amb ocasió del reconeixement a la Ratafia Catalana com a Denominació de Qualitat (DOGC núm. 563, de 17 de juliol de 1985), adaptada a Denominació Geogràfica l‘any 1998 (DOGC núm. 2650, de 29 de maig de 1998), i ratificada pel Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (BOE núm. 256 de 26 d‘octubre de 1998).

A l‘any 2017, i amb motiu de l‘adaptació de la Ratafia Catalana al Reglament Europeu 110/2008 que regula, entre d‘altre, les indicacions geogràfiques de begudes espirituoses, es va publicar l‘Ordre ARP/243/2017 que comportava el reconeixement transitori i el Reglament de la IGP Ratafia Catalana i el seu Consell Regulador. Amb aquesta disposició, el Consell Regulador quedava subjecte a normativa pròpia en quan al seu funcionament i organització.

I el 29 de juny de 2018, coincidint amb l‘onomàstica de Sant Pere, quan la tradició del calendari santoral de la Ratafia marca que es fa la barreja de nous verdes i herbes, es va constituir formalment el Consell Regulador de l‘IGP Ratafia Catalana. A partir d‘aquell moment, la Ratafia Catalana disposa d‘una estructura pròpia, que gestiona la zona d‘elaboració de la indicació geogràfica d‘una beguda espirituosa mes gran d‘Espanya.

Fira a la plaça del Rei de Barcelona, al Desembre de 1985, que va organitzar el Consell Regulador de la Denominació de Qualitat Ratafia Catalana.

Triptic de la Convocatoria a la Fira Pla?a del Rei, on es pot comprobar les empreses que formaven part.

Article aparegut a la revista ARAL, sobre el primer president del Consell regulador de la Denominació de Qualitat Ratafia Catalana.

Finalitats i funcions

Les finalitats del Consell Regulador son la representació, la defensa, la garantia i la promoció de la Indicació Geogràfica Ratafia Catalana.

Les funcions principals del Consell Regulador son:

  • Fomentar l‘IGP i promocionar les característiques específiques de la Ratafia Catalana i informar-ne als consumidors.

  • Gestionar el registra de productors.

  • Controlar la producció, l‘elaboració i comercialització dels productes emparats sota la IGP Ratafia Catalana.

  • Expedir certificats, control de lots i d‘etiquetes i contra etiquetes.

  • Vetllar pel prestigi de l‘IGP Ratafia Catalana i perseguir-ne l‘ús indegut.

  • Promocionar la Ratafia Catalana per a expandir-la i millorar-ne els mercats, etc.

Òrgans de Govern i Personal

Òrgans de Govern

  • Comissió Rectora, constituïda per 5 vocals. Aquets vocals, amb veu i vot, s‘escullen per sufragi universal lliure, directe i secret d‘entre les persones inscrites en el Registre d‘elaboradors. A les reunions de la Comissió Rectora assisteixen dos vocals tècnics designats pel Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb veu però sense vot.

  • Presidència, d‘entre els 5 vocals de la Comissió Rectora s‘escull la Presidència del Consell Regulador, que ho serà també de la Comissió rectora, i la Vicepresidència.

Personal

Per el compliment de les seves finalitats, el Consell regulador comptarà amb el personal necessari d‘acord amb les plantilles aprovades per la Comissió Rectora.

  • Persona secretaria, designada per la Presidència del Consell Regulador una vegada escoltada la Comissió Rectora, amb les funcions específiques marcades per llei i/o pel reglament de l‘IGP.

Empreses

Relació d‘empreses inscrites al registre de persones elaboradores de ratafia catalana.

RAÓ SOCIAL DIRECCIÓ CODI POSTAL POBLACIÓ TELÈFON MAIL
BARDINET, S.A. Camí Can Valls, 0 08790 GELIDA (BARCELONA) 937 79 01 25 PENDENT
LA AGRICOLA REGIONAL, S.A. Monestir de Montserrat 08691 BARCELONA 938 777 777 direccio@larsa-montserrat.com